Ács Apartman Hévíz
HU

Adatvédelem

Az adatkezelő és feldolgozó adatai

Cser-Ács Veronika magánszálláshely-szolgáltatást (Ács Apartman Hévíz) nyújtó adószámos magánszemély.

(a továbbiakban: a „Szálláshely”)

A Szálláshely elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szálláshely a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A szálláshely az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát, mely a Szálláshely hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve a szálláshelyen, papíralapon is elérhető.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 2. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 3. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 5 5

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 2. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Szálláshely által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Szálláshely a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Szálláshely az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Szálláshely kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Szálláshely csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szálláshely az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Szálláshely tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Szálláshely megbízásában, álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelések

Szálláshely-szolgáltatás igénybevétele

A 2016. évi CLVI. törvény kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Szálláshely a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshely az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (település, irányítószám, ország);
 • e-mailcím;
 • mobiltelefonszám 

A szobafoglalással kapcsolatos adatok kezeléséről bővebb tájékoztatót az a.apartman.5@gmail.com email címre írott kérésére kaphat.

Bejelentő lap

A Szálláshely szolgáltatásai igénybevételekor, 2021. szeptember 6.-ától minden kedves Vendégünk hivatalos okmányát (érvényes személyi azonosító kártya, vagy érvényes jogosítvány vagy érvényes útlevél) be kell szkennelni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ VENDÉGEM szálláshely kezelő programjába. Amennyiben a regisztráció során az okmány szkennelése nem történik meg, nem adhatjuk át a szállást.

A Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

 • családi és utónév,
 • lakcím
 • állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat) 
 • születési hely és idő
 • úti okmány azonosító adata
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
 • vízum, tartózkodási engedély száma,
 • beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.

Az EGT tagállamai:

 • az Európai Unió tagállamai,
 • Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
 • valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szálláshely a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

Adatok 3. féltől

Szállásfoglalás, Ajánlatkérés

A Szálláshely együtt dolgozik bizonyos Weblapokkal(pl. Szállás.hu, szallaskeres.hu,booking.com stb.). Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg megkapja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt a szállásajánlatot a Szálláshely felé ajánlat küldése céljából. Szállásfoglalás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a foglaló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint egyéb foglalási adatait (kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, választott fizetőeszköz, stb.) a szállásajánlatot a Szálláshely, felé a foglalás teljesítése céljából. A Szolgáltató azt követően továbbítja a Felhasználó foglalás során megadott adatait a Szálláshely felé.

Adatkezelés időtartama

Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig a Szálláshellyel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett szállásfoglalással elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Weboldal látogatási adatok

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat. 

Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a szállsáhellyel. Az üzeneteket a Szálláshely az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés befejeztével az ilyen e-maileket archiválja, és 5 (Öt) évig tárolja.

Adatbiztonság

A Szálláshely a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. ASzálláshely. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges..

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatás

A Szálláshely email címére, vagy a címére (8380, Hévíz, Vajda Ákos u. 9.)  eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a Szálláshely - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Szálláshely írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a szálláshely-szolgáltatás rendelkezésére áll, a személyes adatot a szálláshely-szolgáltatás helyesbíti.

A helyesbítésről a szálláshely-szolgáltatás értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a  tájékoztatás bekezdésben foglaltak irányadóak.

Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az adatvédelmi törvényben foglaltak irányadóak.

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén a szálláshely-szolgáltatás ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

Kártérítés

A szálláshely-szolgáltatás az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Szálláshely felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szálláshely mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Egyéb rendelkezések

Szálláshely fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.

A Szálláshely a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu 

Hévíz, 2023. 11. 13.